آخرین رقم تولید نفت/صادرات نفت ایران چه بود؟ -تجارت نیوزآخرین رقم تولید نفت/صادرات نفت ایران چه بود؟ -تجارت نیوز