آزادی و آزادی/ یزید اکسیژن هوا را می مکد
حسین معلم آزادی است چون روحش را نفروخت اما پیام آور آزادی هم بود زیرا در مقابل او «یزید» ایستاده بود که «اکسیژن هوا را می مکد». ما هر مفهومی را با مقوله مخالف خود می شناسیم. چه روزی است وقتی شب نیست شب است وقتی روز نیست عدالت کجاست؟ هیچ تبعیضی وجود ندارد. وقتی امام حسین تسلیم ظلم و انحصار و ممانعت نمی شود یعنی در نقطه مقابل ایستاده است و در دنیای مدرن به این نقطه می گویند آزادی.