آغاز نشست آستانه در تهران
مذاکرات آستانه با ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه از سال ۲۰۱۷ با هدف حل و فصل مناقشات سوریه و پایان دادن به شش سال جنگ، اخراج و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا نشست صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ با حضور ایران، روسیه و ترکیه در قزاقستان برگزار شد.