آقای حسین شریعتمداری را رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کنید!صدای توافق به گوش می رسد و یک بار دیگر آقای شریعتمداری لب به گلایه و گلایه گشوده است، او که پی در پی طرفدار مذاکره با تیم قبلی بود، حالا انگشت مقصر را به سمت تیم مذاکره کننده نشانه رفته است. Pt. تیمی که به قول آقای علم الهادی امام جماعت است و اتفاقاً از مدیران همفکر روزنامه کیهان نیز به شمار می رود.