آژانس فضایی اروپا عید نوروز را تبریک اظهار داشت
آژانس فضایی عکسها آینه ای اجتناب کرده اند تلسکوپ فضایی هابل، جیمز بی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرشل، تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر CHEOPS، تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر رصدخانه پایین آئولوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصدخانه فضایی XMM-نیوتن آشکار کرده است.