آیا تعداد سلول های اسپرم مردان در جهان کاهش می یابد؟جدا از عوامل اقتصادی و فرهنگی که می تواند باعث طرد فرزندآوری شود، چه میزان از کاهش رشد جمعیت ممکن است ناشی از کاهش باروری باشد؟ به دنبال پاسخ، احتمال کاهش کیفیت و کمیت اسپرم به عنوان یکی از عوامل کاهش باروری موضوع مطالعات مختلف در دهه های اخیر بوده است.