اجرای افزایش دستمزد مستمری بگیران اجتماعی از شهریور ماه
این مصوبه بر اساس قانون در خردادماه اجرا شد اما با تاکید رئیس جمهور بر مدیریت وضعیت مستمری بگیران و تفویض اختیارات به هیات امنا تامین اجتماعی، بر اساس مصوبه شورای عالی کار سایر سطوح حقوق بازنشستگان افزایش یافت. و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی.