اجرای قالب خیابان بی تجربه – ساحل پاک بندرالترکمان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلی بیانی در بررسی با خبرنگار مهر تصدیق شد: قالب “خیابان بی تجربه – ساحل پاک” با اجرای ۲ این سیستم پاکسازی پایگاه های شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی کمپ این قالب در بندر ترکمن اجتناب کرده اند دیروز کار شخصی را تحریک کردن کرد.

رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست بندرترکمان اظهار داشت: در تعدادی از دیروز قالب پاکسازی سواحل این شهرستان با همکاری ادارات ذیربط، گروه های تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شخصیت دوست جهان انجام شده است.

به آگاه وی کمپ ویژه این ماموریت در بندرترکمان سازماندهی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران شهرستان کنار هم قرار دادن خدمت رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به مسافران خواهند بود.