از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; مدیریت اعتراضات با "پانسمان تحت فشار" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
آنها به امدادگر می آموزند که اگر از یک پانسمان فشاری برای بستن زخم زخمی استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی یک نوار یا پارچه در کنار زخم بنویسد تا بقیه پرسنل امدادی یا پزشکی بتوانند آن را دنبال کنند. راه کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه یکبار زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا خون رسانی به بافت ها قطع نشود.