اسکار و امید برای سکوهای ایرانیانتخاب فیلم «جنگ جهانی سوم» برای حضور در اسکار ۲۰۲۳ به نمایندگی از ایران، شروعی نویدبخش برای سکوهای داخلی است، با این امید که چنین رویدادهایی دامنه فعالیت های پولترجیست ها را گسترش داده و عرصه تولید را بارورتر کند. و در نتیجه باعث ایجاد شغل بیشتر و بهبود تولید می شود.