اسکوسیچ: کره صادق پیروزی بود
اسکوچیچ: جای گیمرها مهم هجومی {در این} دیدار تمیز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین هم باعث شد تا تفریحی به نفع ما پیش نرود. سعی کردیم در عوامل خاصی اجتناب کرده اند مسابقه توسعه تفریحی را مدیریت کنیم با این حال نتیجه آن چیزی کدام ممکن است می خواستیم نشد.