اطلاعات: رفتار خشن در برابر هرزگی چه فایده ای دارد؟
شاید مدعیان و تکلیفانی که دو مفهوم مضیق «امر به معروف و نهی از منکر» را به میل خود تفسیر می کنند، بگویند تا کی حلال کنیم و تا کی صبر کنیم؟! نکته دقیقا اینجاست. باید از آنها بپرسیم: اول اینکه بین کار فرهنگی ما و شما تا کنون در این موضوع چه تعادلی وجود داشته است؟