اعلام شرایط عفو جرایم مالیاتی
بخشودگی معوقات و عوارض مالیاتی هر سال/دوره برای مؤدیانی که حداکثر تا تاریخ ۶/۱۰/۱۳۰۱ بدهی مالیاتی آن سال یا دوره را بپردازند، برای اشخاص حقیقی تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی. ، تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدون پیش شرط به مدیران روزانه امور مالیاتی تفویض می شود.