افتتاح خیابان هراز
وی قله برف در ارتفاعات خیابان کندوان را بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سانتی متر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۳۰ کیلومتر اجتناب کرده اند این خیابان با امتحان شده تعدادی از ساعته نیروهای راهداری پاکسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی شده است با این حال احتمال ریزش بهمن در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست. اجتناب کرده اند انتظارات {به دلیل} قله جدید برف.