افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پذیرفته شد
محمدهادی زاهدی وفا: با تاکید رئیس جمهور، اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شده است و این وزرا بر اساس اختیارات خود در چارچوب پایداری این تغییر را پذیرفتند. مقایسه منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی با مستمری سایر سطوح بازنشستگان.