انتقاد تند علی مطهری از بیرون انداختن یک زن از خودروی گشت ارشاد
افسر مجرم در این مورد باید علنا ​​مجازات شود. علاوه بر او، فرمانده و دستور دهنده این اقدام نیز باید پاسخگو باشند. علاوه بر عذرخواهی از آن خانم، اگر ضرری به ایشان وارد شد، جبران و معالجه کنند.