انتقاد روزنامه اطلاعات به وزیر علوم: افتخارش کجاست که این همه فارغ التحصیل دکتری بیکار هستند؟
مهم‌ترین نکته این است که با وجود ده‌ها میلیارد تومان هزینه برای آموزش عالی در کشور، خروجی و سهم و نقش این سرمایه‌گذاری قابل توجه در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده آنقدر کم است که نامتناسب است. . به هزینه ها