انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافت/ نوشابه از سبد مصرف خانوار حذف شد
شواهد بازار تأیید می کند که میزان مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است، در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت بر میزان خرید تأثیر می گذارد.