اولین کاروان حجاج را به حج ۱۴۰۱ می فرستد
هزینه های ارزی زائران در سال ۱۴۰۱ با ارز ۹۰۰۰ تومانی محاسبه شد که مبلغ آن در ابتدا بین ۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان تا ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. ۳۷ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان رسید.