ایجاد بیمه رایگان برای مادران باردار و فرزندان آنها
در مجموع هزینه هر سیکل درمان ناباروری تحت پوشش بیمه بسته به خدمات دریافتی از ۵۵۰ هزار تومان تا ۷ میلیون متغیر است و استفاده از این خدمات برای مراکز درمانی تسهیل شده و با مراجعه به سامانه های مربوطه می تواند خدمات را با جزئیات کد دریافت کند. خدمات داشته باشد