بازنشستگان زن از کمک هزینه فرزند برخوردارند


سرپرست اداره کل بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی از تسهیل در برقراری حق تشکیل خانواده برای بازنشستگان زن سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش ایرنا، مجتبی طهماسبی آشتیانی اظهار کرد: پیش از این برخی از زنان سرپرست خانوار برای داشتن حق تشکیل خانواده باید دستورات قضایی مبنی بر کفالت کودک یا فرزندان را به ادارات تامین اجتماعی ارائه می کردند. فرزندان نزد پدر هستند و در صورت فوت پدر نزد پدربزرگ، این دسته از زنان مستمری بگیر با وجود اینکه مخارج فرزندان خود را بر عهده داشتند، گاهی برای دریافت حق عائله دچار مشکل می شدند.

وی افزود: با بخشنامه جدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر روند احراز و اثبات حضانت فرزندان، راهکارهای دیگری علاوه بر دستور قضایی برای تایید سرپرستی این افراد ارائه شده است.

طهماسبی گفت: در صورت عدم امکان ارائه حکم مراجع قضایی یا گواهی دادگستری مبنی بر تکفل فرزندان به همسر مستمری بگیر؛ همچنین با ارائه گواهی مراجع محلی، گزارش بازرس تامین اجتماعی و اخذ تعهد رسمی مبنی بر تکفل بودن فرزندان، ایجاد تکفل و احراز حق عائله مندی امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار مستمری بگیر تامین اجتماعی شامل زنان بازنشسته مطلقه و زنانی که شوهرشان فوت کرده اند مشمول دریافت کمک عائله مندی می شوند، گفت: در حال حاضر مبلغ کمک عائله مندی ۴۰۷.۳۸۹۵ ریال (۴۰۷.۳۸۹ تومان) است.