ببینید آیا میلاد حاتمی به اعدام محکوم می شود؟
ستایشی سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهمان پرونده میلاد حاتمی ۲۲ نفر بودند. پرونده در بازپرسی دادسرا و با صدور احضاریه به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب ارجاع و متهم به اتهام فساد در کشور، پولشویی و اخلال در نظام ارزی یکجا دستگیر شد. با یک فرد دیگر متهم به فساد در کشور، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی.