بخش های مختلف بیمارستان آتیه همدان در حال تقویت است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شنبه شب هفته ارائه از نظر اجتماعی در بازدید از بیمارستان آتیه همدان، پرسنل بیمارستان آتیه را دارای نظم و انضباط و سطح خدمات را رضایت بخش عنوان کرد. وی گفت: بخش های مختلف بیمارستان آتیه تقویت می شود که با این اقدام سطح کیفی خدمات این مرکز درمانی بیش از پیش ارتقا می یابد.

وی گفت امیدواریم بتوانیم از خدمات بیشتری از سازمان استفاده کنیم ارائه بهره مندی از مزایای اجتماعی ساخت و ارتقاء بیمارستان ها در استان. وی افزود: مردم استان همدان نیازمند خدمات رسانی بهینه از بیمارستان آتیه هستند.

استاندار همدان تاکید کرد که بیمارستان های تحت پوشش این سازمان ارائه خدمات اجتماعی باید خدمات بهتری را به مردم استان ارائه دهد. وی گفت: رویکرد و نگاه دولت عدالت محور بر ارائه خدمات بهتر و بیشتر در مناطق کم برخوردار است.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: سطح خدمات بخش های مختلف بیمارستان آتیه به ویژه بخش هتلینگ برای بیماران قابل توجه است و امیدواریم خدمات سایر بیمارستان های دولتی استان مانند بیمارستان آتیه برای جلب رضایت مردم بیشتر شود.