برای بی حجابی ها جریمه بگیریم / احتمال دارد از خارج از کشور پول بی حجابی بیاورند /
حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان با اشاره به افزایش گشت های ارشاد در خیابان ها می گوید این یک نیاز مردمی است و باید تعداد گشت های ارشاد افزایش یابد. وی معتقد است که می توان چهار اخطاره و بار پنجم، تعهد داد و در نوبت ششم جریمه شد.