برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و موسسه قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در این روز ۱۳ اداره و نهاد دولتی که به هشدارها توجهی نکردند و مصرف برق خود را کاهش ندادند، از جمله ساختمان دو وزارتخانه و تعدادی از بانک ها قطع شد و این هشدار برای بی توجهی ادارات. در مورد موضوع کاهش مصرف برق و تصمیم دولت.