بیانیه خانواده مهسا امینی: راه دادخواهی در مراجع قضایی را انتخاب کرده ایم
بدون دعوت و حضور پزشکان ارشد و معتمد در جلسات کمیسیون رسیدگی به علت فوت فرزندمان به دلیل نوع اقدامات اولیه درمانی که جزئیات آن به ریاست محترم تعقیب کیفری اعلام شده است، اعلام می داریم. که “به هیچ وجه” نظریه پزشکی قانونی تایید می شود. ما این را نمی خواهیم.