تجدید حیات مگس های سفید در تهران
رئیس اداره پایش محیط زیست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: دلایل شیوع مگس سفید توت تغییر اقلیم و شرایط مساعد آب و هوایی برای فعالیت این آفت و وجود میزبان گیاهی (درخت توت) است. در تمام نقاط تهران گسترده است.