تحقق پیش بینی سوم: مرگ "سایه"درست در سالی که از کودکی منتظرش بود
او از این خاطره برای دکتر می گوید. شفیعی کدکنی یک روز در ماشین و در راه برگشت از مطب در میدان آرژانتین تهران و استاد می گوید: دو چیزی که درست شد (حرف بچه و خانواده) پس این می شود. سوم و سال ۹۴ می شود. درست است. سایه نیز در پاسخ می گوید: البته اگر سبک رانندگی شما نبوت را باطل نمی کند!