انواع مدارس غیردولتی در نوروز اصفهان ۲ برابر شده است


انواع مدارس غیردولتی پذیرای مسافران نوروزی در اصفهان به ۴ هزار دانشگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اصفهان، سیدعلی مدینه معاون پژوهش، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دارایی ها آموزشی استان اصفهان ذکر شد: در قالب اول ۲۰۰۰ گروه های درس برای مسافران اسکان داده شده است کدام ممکن است بلافاصله ۲ برابر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این انواع تاکنون حدود ۸۰ سهم قابلیت گروه ها پایان دادن شده است.

وی ذکر شد: انتخاب ما اسکان مسافران زیبایی شناختی است کدام ممکن است شبی ۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/م/
این را برای صفحه اول اصرار دهید