توجه / نیاز به عذرخواهی رسمی آلمان از ایران
بیش از سه دهه بعد، مجروحان و دولت ایران همچنان با دردهای غیر قابل درمان و تحمل ناپذیر و همچنین هزینه های آن دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه رژیم سابق عراق به عنوان عامل این جنایت مسئولیت مستقیم دارد، اما نکته اینجا مسئولیت همکاری و فروش کشورهایی است که به طور غیرمستقیم در این جنایت دست داشته اند که در قانون از آن به عنوان مسئولیت ثانویه یاد شده است.