توضیحات طارمی از خوبان علم و رمال در کنار تیم ملی را ببینیدمهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با عادل فردوسی پور با تاکید بر اعتقاد به دروغ و خرافات در دوران ریاست شهاب الدین عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال ایران، گفت: پاداش های مالی برای بازیکنان تیم ملی نیز مبتنی است. روی اعداد هفت، نه.” و یازده نفر برای شاد بودن پول گرفتند.