ساخت داده ها در نتیجه تحمیل نقش ها جدید تبدیل می شود


حمید قدیرزاده در این زمان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در سنندج همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جاری شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» تصدیق شد: امیدواریم امسال بتوان زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیشتر انگشت کشف شد. تحمیل حرفه.”

وی ساخت را وسیله ای برای افزایش مطلوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلوبیت امکانات برای ارضای خواستن نهفته در کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هر تمایلی کدام ممکن است در نتیجه ساخت نشود اما علاوه بر این خواستن به ساخت را برای کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مضاعف تحمیل تنبل. قطعا ارزش آن را دارد در محله، به معنای واقعی کلمه هستند ساخت به این معناست کدام ممکن است افزوده شدن جذاب است.»

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان افزود: ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها ممکن است در نتیجه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی جدید در محله شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در هدف ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در حرفه هر دو صنف انواع کارگران گروه افزایش نمی یابد خاطرنشان کرد: در تردد داده ها آموزان نقش ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف جدید تحمیل تبدیل می شود.

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه در دهه قبلی بسترهای تحمیل فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات فراهم شد، خاطرنشان کرد: همراه خود رشد فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات متنوع اجتناب کرده اند نقش ها اجتناب کرده اند بین سر خورد، با این حال نقش ها جدیدی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع این نقش ها تا حد زیادی شد. اجتناب کرده اند چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند انگشت داد

وی خاص کرد: در حرکت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، مشاغلی کدام ممکن است تحمیل تبدیل می شود در نتیجه تسهیل نقش ها فعلی تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اقلیم کردستان افزود: داده ها‌سازی نقش ها فعلی را تسهیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل چشم اندازها احساسی‌افزاری به اقتصاد محله کمک کرده است.

وی همراه خود ردیابی به ایجاد موسسه مالی ها در دهه هفتاد در میادین بی نظیر شهر سنندج اظهار داشت: امروزه رشد فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد فوری موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها، عدم خواستن به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در شهر، تراکم گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست است. تنزل.”

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» ردیابی به تحولات ساختار مالی در ملت دارد، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به این موضوع، این اصلاح در ساختار مالی ملت رخ داده است است.

وی این اصلاح را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش محله را ضرورتی برای تحمیل آمادگی در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حرکت داده ها در نتیجه افزایش نقش ها جدید کبریت همراه خود شرایط قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شغلی تبدیل می شود. همراه خود تحمیل اقتصاد داده ها بنیان فراهم تبدیل می شود.

قدیرزاده توضیحات شکست واحدهای مالی استان را نداشتن حداقل محدودیت مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تحمیل ورزش داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ساخت داده ها.

وی تاکید کرد: برای بهره مندی اجتناب کرده اند سود های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری واقع در وسط خوب استان هر دو شهرستان، نیازی به سوئیچ بحث داده ها به مناطق در اطراف افتاده کشاورزی نیست.

به آگاه رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان، ساخت، داده ها‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی اجتناب کرده اند جابجایی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ‌وسازهای جدید جلوگیری می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی می‌توانند به‌عنوان داده ها‌ساز در مزرعه هر دو خانه ورزش کنند.

وی اظهار داشت: هر نمایندگی فناور داده ها بنیان ممکن است با بیرون جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قیمت های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تحمیل قیمت به واحدهای تولیدی، اجزای شخصی را در مناطق مختلف استان ظریف تنبل.

قادرزاده داده ها بنیان را کاهش قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری}، یعنی به نظر می رسید به بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در گذشته اجتناب کرده اند قهقرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت در آسیب به نظم اجتماعی دانست.

وی شکسته نشده داد: داده ها یعنی آمادگی برای آنچه محله خواستن دارد، تعمیر بیکاری ساختاری در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آموزش های مورد نیاز در مقابل آموزش های عجیب و غریب.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قلمرو کردستان بازگشت به شد: اگرچه محتوای آموزشی هیچ گاه کهنه نمی شود با این حال {افرادی که} خواستن به کار بلافاصله دارند نیازی به آموزش تئوری ندارند.

وی اظهار داشت: آئین نامه آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه کامل پیام آفتاب آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف به مردمان حاضر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه meting out عادلانه مطالبات آموزشی تبدیل می شود.

به آگاه قدیرزاده، پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود کمک تمامی امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ابتدای فاصله مقدماتی به همان اندازه بالا فاصله دکتری تخصصی در تمامی موضوع ها اعم اجتناب کرده اند علوم پزشکی، علوم اساس، علوم فنی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی علوم، زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره وارد جهان های دیگران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید به طور مناسب تجلی یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگشت آید، ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را اجتناب کرده اند طریق پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری فوق العاده افزایش می بخشد.

وی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را پلی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند داده ها فارغ التحصیلان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند آنچه در اطراف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق این ۲ بخش دانست، اظهار داشت: مسیر اشتغال محله تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان بازگشت به شد: نباید در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است تحمیل حرفه باعث افزایش انواع شاغلان تبدیل می شود، اما علاوه بر این در جایگاه دانشمندان، نقش ها جدید تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاغلی کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند وضعیت مالی هستند هر دو می توانند باشند. خوب ورزش خشمگین در گروه مالی.»

وی نمایندگی داده ها بنیان را تعریفی اجتناب کرده اند ورزش کبریت همراه خود خواستن محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: راه اندازی شد داده ها بیشتر مبتنی بر داده ها، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظام مالی وفاداری تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به آن است را محقق تنبل. این، اصلاح ساختار روانشناختی می خواست است.”

به آگاه قدزاده، حرکت داده ها بنیان تا حد زیادی خوب حرکت احساسی افزاری {است تا} خوب حرکت دردسرساز افزاری.

وی اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت شعارهای سال را در خصوص اقتصاد رئوس مطالب می کنند، از گرفتن اقتصاد مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت لازمه رشد ثابت است.

وی بدست آوردن به اقتصاد ثابت را ناشی اجتناب کرده اند حاضر استانداردهای مورد نیاز در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه در اوایل دهه شصت معتقد بود رشد در گرو انبساط مالی است، اظهار داشت: امروزه تدریجی شده است کدام ممکن است رشد ساده انبساط مالی نیست، اما علاوه بر این رشد همه جانبه است. مقیاس زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی.”، اجتناب کرده اند جمله اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قلمرو کردستان افزود: در دهه هشتاد بحث تخریب اطراف زیست مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اطراف زیست به مقیاس رشد افزوده شد.

وی اظهار داشت: نگاه به گذشته انواع فارغ التحصیلان دانشکده ها اشکال محله بود.

قدزاده پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ثابت را در گرو نظام محاصره دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان رسانه ای اظهار داشت وگوی داده ها بنیان را راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۲۰ واحد فناور در استان موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ واحد پارکی هستند، یعنی بالغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرحله انبساط فراتر گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ نمایندگی تولید دیگری در هدف انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی پیش رونده هستند. -انبساط

انتهای پیام/۸۵/۲۳۳۰