گزارش ۵۵۰ هزار حرکت دریایی در ۵ روز ابتدایی ساختار نوروزی


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی، علی اکبر صفایی بلافاصله در سومین روز اجتناب کرده اند بازدید شخصی به هرمزگان، انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند ایستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکله های گردشگری استان هرمزگان را بی سابقه دانست. : {در این} مدت با اشاره به جابجایی مسافر همراه خود خودروهای خصوصی، این رقم همراه خود ۹۰ هزار تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند سرزمین بی نظیر به جزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت جابجا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۵۶ درصدی را به گزارش رساند.

وی یکپارچه داد: علاوه بر این ۱۳ هزار نفر همراه خود کشتی های مسافربری جابه جا شدند کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند به آب انداختن ۲۵۰ نسبت افزایش داشته است. ویروس کرونا اصولاً آرم می دهد.

سرپرست کل بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی در پیشنهاد ای به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران دریایی «مسافران» ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران همراه خود ملاحظه به اطلاعات امنیت توسط کاپیتان کشتی ها در بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به محافظت تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی شهرهای بندری سفری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش نشدنی داشته باشید.

متعاقباً گزارش ساختار تسهیل سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند سال قبلی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۵ فروردین یکپارچه دارد.
{در این} مدت ۸۵۳ کشتی گردشگری همراه خود قابلیت ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ نفر ارائه دهندگان رسانی ۲۴ ساعته به میهمانان نوروزی را بر عهده دارند.

در راستای ارتقای امنیت سفرها، ۳۳ ایستگاه نجات الاغ، ۲۴ ایستگاه نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غواصی همراه خود ۲۰ نیروی کار بازرسی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت مستقر در بنادر و هشت فروند کشتی تخصصی جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات برای خدمت رسانی به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی اجرا می شود.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید