خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانشعیب منصفانه بحرینی به خبرنگار مهر ذکر شد: در تحریک کردن سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم. Rize را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنوع همراه خود اعضای احترام شورای شهر سطحاطمینان حاصل شود که افزایش رفاه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ضریب ایمنی نهایی، ارتقای روشنایی معابر جزیره در اصل کار قرار گرفته است.

وی افزود: نورپردازی معابر جدا از کمک به زیباسازی اطراف به افزایش امنیت نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای افزایش رضایتمندی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احقاق حقوق شهروندی می دهد.

شهردار سطح وی تصریح کرد: همراه خود رهن حدود ۱.۵ میلیارد ریالی، روشنایی در ۵۰ سطح در مدت ۴۸ ساعت در قلمرو طالقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشن نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شد.