خطر بیکاری ۳۰ هزار مربی رانندگی
در حال حاضر دو گروه از معلمان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که خودروی آنها متعلق به مدرسه است، حقوق بگیر و بیمه شده اند، اما معلمانی که با ماشین شخصی خود کار می کنند، طبق قانون باید از بیمه خود استفاده کنند که به دلیل حقوق پایین آنهاست، یعنی ۲۸ هزار تومان. . ساعت آنها به طور کلی توانایی پرداخت آن را ندارند.