خوزستان/اعتراض به قطع برق با یک نوزاد بیمار از گرما (فیلم)
یکی از شهروندان روستای منصوره در حالی که نوزاد خود را که از گرما رنج می برد در آغوش گرفته است در مقابل اداره برق شادگان خوزستان می گوید: این نوزاد چه گناهی کرده است. از جانب ۱۱ تا الان بزار با ماشین براق کنم داغه. در گرما گناهشان چیست؟ بیا ببین چرا مادر و خواهرش از گرما در ماشین بنشینند گناه دارد؟