در مورد قانون حجاب در ایران چه باید کرد؟ سه راه پیش رو داریم…
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. تمام لباس ها نیز باید متناسب با اندام فردی باشد که آن را می پوشد، یعنی نه خیلی گشاد و نه خیلی تنگ. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت افراد جامعه امری پذیرفته شده و عادی باشد، اما به دلایلی قانونی وجود داشته باشد که آن را حرام و مجرمانه می داند، در واقع قانون به بدنه آن جامعه آسیب می زند.