رئیس سازمان انرژی اتمی: این سازمان همچنان در تاسیسات هسته ای کشور حضور دارد و نظارت بر آن را تضمین می کند.
محمد اسلامی: در خصوص رآکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، برنامه ریزی کرده ایم که بر اساس مطالعات انجام شده طی هفته های آینده، ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان به طور رسمی آغاز کنیم.