راهنمای گشت زنی و برخورد با زنان؛ غذای نخورده و دهان سوخته!/ جفا در دو لباس
این یادداشت به دو دیدگاه اشاره دارد که کمتر مورد بحث قرار می گیرد. رویکرد اخیر و تشدید برخوردها یا حداقل تهدیدها، انتقام‌جویی از دو گروهی است که ممکن است افکار عمومی آن‌ها را در متن تاریخ بدانند. دسته اول تعداد زیادی از زنان محجبه هستند که این پوشش را اعم از اجباری و بر اساس سلیقه یا سنت خود انتخاب کرده اند و نقشی در تندخویی نسبت به زنان دیگر ندارند و دسته دوم نیروهای انتظامی هستند که در سایر مناطق خدمت می کنند. بخش ها و گاهی اوقات جان خود را به خطر می اندازند. فدای آن می شوند، اما مجالس حجاب هم محکوم می شوند…