رئیس کره شمالی: کنار هم قرار دادن رویارویی تمدید شده مدت همراه خود آمریکا هستیم
کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن روز پنجشنبه گفتن کردند کدام ممکن است کره شمالی خوب موشک بالستیک قاره پیما را {به سمت} اقیانوس در سواحل شرقی این ملت پرتاب کرده است.