روحیه جدید بلوچ را بشناسید/ با صدای بلند می گویند: دانشگاه می رویم.
وقتی با آنها مصاحبه کردم، در چشمان آنها عزم را برای اجرای تصمیمشان می دیدم که ایمان باعث تحقق آن شد. این موضوع توسط دستان آنها تأیید شد. دستان آنها مانند دست زنان بلوچ از سوزن و نقش و نگار استفاده می کرد. اما می توانید باور کنید که این دست ها تاریخ جدیدی دارند و می خواهند کارهای بزرگتری انجام دهند.