ستاد توانبخشی: طرح عفاف و حجاب در اصناف را تدوین کردیم. پس از جمع بندی به وزارت کشور ارسال می کنیم
سخنگوی ستاد احیای مشاهیر: متأسفانه صدا و سیما در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف است و با توجه به قانون عفاف و حجاب در بندها هنوز برنامه ای برای معرفی قانون و رفع ابهامات و ابهامات صورت نگرفته است. شک و تردید رسانه ملی نیز به دلیل درخواست های مکرر تریبونی برای این منظور فراهم نکرد.