سفرهای استانی رئیس جمهور نمادین است یا نمایشی؟ سود است یا ضرر؟
آقا سخنان رئیسی در کرمان مبنی بر اینکه دولت متعلق به مردم است و با مردم است و آن را علنی می داند تا جایی که برانگیختن احساسات شهروندان ضروری است، موجه تلقی می شود. اما بیش از آن، به پوپولیسم نزدیک می شود، که آفت بالقوه هر حکومتی است.