سفر میدانی در سایه
سایه سال ها آواز خواند و نوشت و خواند، آرمان در رویاهایش بزرگ شد و در پست دولتی نشست، اما آیا می توان در روزهای گرم آفتاب و سایه های بلند و باریک شفای برای روح خسته ای یافت… رادیو را انتخاب کرد و موزیک او اعتراض من به خونریزی هفدهم شهریور دولت شریف امامی.