سگ ها دنیا را چگونه می بینند؟ (+ عکس)
دلیل تفاوت بینایی بین این حیوانات و انسان ها این است که آنها فقط دو نوع گیرنده مخروطی دارند در حالی که انسان ها سه نوع گیرنده مخروطی دارند. علاوه بر این، گیرنده های نوری که برای حرکت و دیدن در شب استفاده می شوند، گیرنده های “میله ای” نامیده می شوند.