شرط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامی
اسلامی درباره اینکه آیا در صورت توافق در برجام، دوربین ها روشن و فعال می شوند یا خیر، گفت: شرط حذف آن این است که همه موارد ادعایی را کنار بگذارند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهدات خود برگردند و این ادعاها. و موارد دروغین آن را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.