علت بارندگی شدید تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم‌فشار در قسمت پایین جو از میانه به جنوب ایران، همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری. و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، فراهم آوردن شرایط مناسب برای وقوع بارندگی، رگبار قدرتمندی را در ایران ایجاد کرده است.