قالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین رهبران وجود دارد
قالیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است، تصریح کرد: نحوه حکمرانی و رهبری و نظام اداری و اجرایی چالش های جدی را برای کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. بنابراین باید به سمت دولت متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های کشور استفاده کنیم.