قرارداد قطر با انگلیس برای افزایش برداشت گاز از میدان مشترک با ایرانقرارداد قطر با انگلیس برای افزایش برداشت گاز از میدان مشترک با ایران – تجارت نیوز