قسمت جدید عصر ایران: "او که بود و چه کرد؟"
شلیک تپانچه «گاوریلو پرینسیپ» آتش جنگ جهانی اول را شعله ور کرد. فردی با نام مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات مقاله ای نوشت و تاریخ ایران تغییر کرد. مارکس سعی کرد جلوی جنایات سرمایه داری را بگیرد، اما راه را برای مرگ ۱۰۰ میلیون نفر در دولت های مارکسیستی قرن بیستم هموار کرد.